O firmie

Prezentacja działalności

Polityka jakości

Celem naszej polityki jakości jest zaoferowanie klientom wyrobów o najwyższej jakości.

Miernikiem uzyskania tych oczekiwań jest przede wszystkim zadowolenie Klienta, ale również satysfakcja pracowników firmy GDA SP. Z O.O. z dobrze zrealizowanej usługi.

Wdrożenie, a następnie doskonalenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, pozwala na utrzymanie dobrej pozycji na rynku oraz pozwala stale podnosić efektywności i skuteczności pracy. Wymaga to przyjęcia długookresowej polityki wdrożenia, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności personelu – w tym przyjęcia odpowiedzialności przez każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy.

Jest to podstawa rozwoju i trwania naszej firmy.

Tak rozumianą politykę jakości zamierzamy realizować poprzez:

  • Zagwarantowanie naszym klientom najwyższej jakości dostarczanych wyrobów przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymagań prawnych
  • Terminową realizację zamówień, pozbawioną wad, na wysokim poziomie jakościowym
  • Optymalizację kosztów na wszystkich szczeblach organizacyjnych
  • Utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego.
  • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i terminów
  • Systemowe podejście do zarządzania jakością poprzez określenie, wdrożenie i monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie procesów, a także ich optymalizowanie i doskonalenie.
  • Logiczną politykę kadrową - określenie kompetencji, uprawnień i obowiązków pracowników. Zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i fachowości naszych pracowników.
  • Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy.
  • Ciągle poprawianie organizacji przedsiębiorstwa i doskonalenie jakości jego działania.

Powyższe założenia są powodem ciągłego doskonalenia ustanowionego przez nas systemu jakości ISO 9001:2008. Cele i związane z nim zadania są wymierne i podlegają ciągłemu monitorowaniu.

Zarząd firmy GDA Sp. z o.o. zapewnia zasoby na realizowanie niniejszej polityki w postaci: wykwalifikowanego personelu, środków materialnych oraz finansowych.

Zarząd firmy GDA Sp. z o.o. gwarantuje znajomość niniejszej polityki przez wszystkich pracowników i włączenie założeń systemu jakości do zakresu ich obowiązków.

Polityka jakości